Hjem Centralforeningen for stampersonel

Juridisk

Juridisk bistand til medlemmer

CS kan efter en konkret vurdering yde juridisk og faglig bistand til medlemmer i forbindelse med:

-          Arbejdsskadesager

-          Sociale sager

-          Sager indenfor aftale og forhandlingsretten, som har principiel karakter,

-          Skattesager af principiel karakter

-          Sager omfattet af den militære straffelov og disciplinærlov

Sagsbehandler

Juridisk bistand

Mette Lind-Hansen
Specialkonsulent
Tlf. 36 90 89 71
E-mail

DEN NYE FERIELOV – HVAD BETYDER DEN FOR DIG?

Pr. 1. september 2020 træder den nye lov om ferie i kraft. Dele af loven implementeres allerede i løbet af 2019 i en overgangsordning. Loven er stadigvæk baseret på tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30. september og har derved fastholdt feriemønstret og hidtidige rammer for ferieplacering, samt -varsling, -udstrækning m.v.

Den ny ferieordning med samtidighedsferie betyder for alle lønmodtagere hos både private og offentlige arbejdsgivere, at optjeningsperioderne fra 2020 starter 1. september og løber til 31. august året efter. Ferieafholdelsesperioden løber i samme periode, men er desuden fire måneder længere. Der optjenes som nu 2,08 feriedag pr. måned, hvilket svarer til 5 ugers ferie om året.

Det betyder, at alle lønmodtagere fra 1. september 2020 optjener deres feriedage løbende, og ikke som nu optjener dem pr. år med afvikling året efter fra 1. maj.

For nuværende ansatte fra 1. januar 2018 vil regnestykket se således ud:

Optjening af 25 feriedage fra 1. januar – 31. december 2018, der kan afvikles i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Optjening af 16,7 feriedage fra 1. januar – 31. august 2019, der kan afvikles i perioden 1. maj – 30. september 2020.

Optjening af 25 feriedage fra 1. september 2019 – 31. august 2020, som indefryses og kapitaliseres til udbetaling, når arbejdsmarkedet forlades.

Optjening af 2,08 feriedag pr. måned fra 1. september 2020 – 31. august 2021, der kan afvikles i perioden 1. september 2020 – 31. december 2021. Og så fremdeles fremadrettet.

Det betyder, at man skal være opmærksom på, om man har ferie/anden frihed til dækning af de dage, man vil holde i perioden 1. september – 31. december 2020 (eksempelvis efterårs- og juleferie).

For personer, som ansættes i overgangsperioden, gælder andre tiltag.

CS vil løbende informere og justere afsnittet om ferie i TR-håndbogen på www.cs.dk , efterhånden som forvaltningsretningslinjerne udarbejdes.

Brug evt. nedenstående links til mere information.

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Et%20godt%20arbejdsliv/Ny%20ferielov%20i%20Danmark.aspx

https://www.ftf.dk/loen-og-ansaettelse/artikel/ny-ferielov/

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l116/20171_l116_som_vedtaget.pdf

Husk at drøfte lokale konsekvenser af den nye ferielov i samarbejdssystemet.

2/2018

Orientering om lovændring af militær straffelov, disciplinarlov og retsplejelov

Den 1. januar 2018 trådte lovændring til den militære straffelov, militær retsplejelov og den militære disciplinarlov i kraft.
Denne lovændring betyder, at alle militært ansatte i Forsvarsministeriets departement vil blive omfattet af de tre love. Konkret betyder det for de medlemmer, der er berørt af dette, at militært ansatte på hele Forsvarsministeriets område fra 1. januar 2018 er omfattet af alle tre love.
Behovet for at ændre ordlyden i loven har været, at militært personel efter reorganiseringen i 2014 i højere grad arbejder i styrelse, som ikke er underlagt egentlig militær kommando.
På trods af at de tre love er relateret til en række pligter, som begrundet i forsvarets operative opgaveløsning, og som ikke giver den store mening for det arbejde, der bliver udført i styrelserne.

Der bliver udført støttefunktioner for det militære forsvar.
Begrundelsen for lovændringen har blandt andet været, at man har ønsket at skabe et ens retsgrundlag for militært ansatte inden for Forsvarsministeriets område.

CS bekymring har været, at man med lovændringen kommer til at lave en forskel imellem militært og civilt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, som vil blive mødt af forskellig retstilstand alt afhængig af ansættelsesform.

De af vores medlemmer, der er berørt af dette, vil nu f.eks. kunne påføres et disciplinarmiddel, eller straffes med bøde, hvis de skulle overtræde lovgivningen. På den måde vil de adskille sig fra de civilt ansatte.

Når dette er sagt, så er der tale om i forvejen militært ansatte, der ofte har været i Forsvaret i længere tid, og som kender systemet. At man har ændret ordlyden auditørerne til auditøren, har ingen betydning.
Det er altid en auditør, der træffer afgørelse i en sag.

2/2018

Gode vaner om persondata

8 gode vaner om persondata

 1. Tænk dig om, inden du indsamler personoplysninger, også når du ”bare” får dem fra andre
  • Hvad skal de bruges til, er de nødvendige, og hvor længe skal de gemmes?
 2. Del ikke selv personoplysninger med nogen, der ikke har brug for dem
  • Er det virkelig ”need to know” eller bare ”nice to know”?
 3. Lås din computer, når du forlader den eller indstil den til automatisk låsning efter kort tid
  • Også når du bare skal til frokost
 4. Del ikke dine arbejds-passwords med andre
  • Heller ikke familien
 5. Brug kun sikker mail (eller e-boks), hvis der skal sendes følsomme personoplysninger eller cpr-numre.
  • Eller find en anden måde at sende på
 6. Sørg for adgangskoder og kryptering af mobile enheder
  • Også mobiltelefoner og USB-nøgler
 7. Tænk over hvem du mailer til
  • Brug C.c. med omtanke og brug BBC, hvis du skal sende til mange udenfor CS
 8. Tænk over, hvor du gemmer personoplysninger, gem dem altid i struktureret form og i Docunote
  • Gem ikke i egne Outlook-mapper eller på lokale drev
  • Husk at slette, også fra papirkurven og mappen ”slettet post”

     

Retshjælpsbetingelser

Centralforeningen for Stampersonel

RETSHJÆLPSBETINGELSER

1.0                                Betingelser for retshjælp

1.1   Ethvert medlem af Centralforeningen for Stampersonel (CS) er berettiget til retshjælp i tvister, der er opstået under medlemskabet, vedrørende medlemmets ansættelsesforhold i egenskab af dets ansættelse i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Tvister med CS er dog ikke omfattet af retshjælpsordningen.

1.2 Foreligger der ingen tvist, men skønner CS, at der er behov for retshjælp, kan denne ydes til afklaring af et retsspørgsmål af betydning for et medlems vurdering af sin situation – nu og/eller for fremtiden – i forhold til sin arbejdsgiver.

1.3 Det er en betingelse for ydelse af retshjælp, at medlemmet ikke er i restance med kontingentbetaling.

1.4 Retshjælp ydes i sager, der vedrører medlemmets ansættelsesforhold i enten Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

1.5 Retshjælp ydes ikke i straffesager, skattesager, sociale sager og lignende sager, medmindre CS i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

1.6 Retshjælp kan nægtes i sager, der af CS skønnes urimelige at føre.

2.0 Rådighed over sagen

2.1 Medlemmet er forpligtet til at følge de anvisninger, som CS eller dennes advokat måtte give. Herunder er medlemmet forpligtet til at bidrage til oplysning af sagen.

2.2 CS har fuld rådighed over, hvilke processuelle skridt, der skal tages, herunder hvorvidt der skal indgås forlig, aftale om sagens omkostninger, samt hvorvidt en tabt sag skal appelleres. CS forbeholder sig ligeledes ret til at lade retshjælpen ophøre, såfremt sagen skønnes åbenbart urimelig at fortsætte.

2.3 Såfremt det er muligt, høres medlemmet, inden der foretages væsentlige processuelle skridt herunder indgåelse af forlig. Uopsættelige processkridt kan dog altid foretages uden forelæggelse for medlemmet.  

2.4 Medlemmet må ikke selv modtage et vundet beløb fra modparten. Dette skal ske gennem CS eller med CS’ godkendelse.

2.5 CS vælger den advokat, der skal bistå medlemmet. Medlemmet høres om muligt herom. Kan medlemmet ikke godkende den foreslåede advokat, kan CS afslå at yde retshjælp.

3.0 Omfattede omkostninger

3.1 Retshjælpen dækker salær til den antagne advokat, de til modparten eventuelt tilkendte sagsomkostninger, retsgebyr samt øvrige omkostninger, der relaterer sig til sagens gennemførelse.

3.2 Særlige omkostninger til f.eks. revisorbistand eller voldgift, eller andre særlige omkostninger såsom syn og skøn, der forhøjer CS’ omkostninger væsentligt, betales kun såfremt CS skønner disse nødvendige til sagens oplysning og gennemførelse.

3.3 Omkostningsdækning omfatter udgifter til bistand ydet fra det tidspunkt, hvor der efter anmeldelse af sagen til CS, foreligger et tilsagn fra dette om dækning af sagens omkostninger.

3.4 Medlemmet må ikke selv foretage processuelle skridt, efter CS har overtaget behandlingen af sagen, jf. pkt. 2.3. Dette medfører bl.a., at medlemmet ikke må indgå forligsaftaler direkte med modparten. I modsat fald er medlemmet forpligtet til at betale alle omkostninger CS med sagen.

3.5 Såfremt det konstateres, at medlemmet har givet urigtige oplysninger, ikke har svaret på den udpegede advokat eller CS’ henvendelser, er udeblevet fra møder hos den udpegede advokat eller CS, eller er udeblevet fra retsmøder, og dette har medført, at sagen må hæves eller er tabt, er medlemmet forpligtet til at betale de med sagen forbundne omkostninger.

3.6 Såfremt medlemmet, efter der er udpeget en advokat til denne, ønsker sagsbehandlingen afsluttet, må medlemmet selv afholde omkostninger CS med sagen.

3.7 Såfremt et medlem udelukkes af CS pga. kontingentrestance, efter sagen er overgivet til den udpegede advokat, er medlemmet forpligtet til at afholde samtlige omkostninger CS med sagen.

3.8 Erstatningskrav eller modkrav, som modparten er tilkendt, erstattes ikke af CS.

4.0 Offentliggørelse af sag

4.1 CS forbeholder sig ret til - med behørig anonymisering - at referere retshjælpssager offentligt i det omfang, hvor det skønnes af betydning for CS’ formål.